0 Καλάθι
Τηλεφωνικές Παραγγελίες: 210 4971113

Όροι Χρήσης

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο διαδικτυακός τόπος www.kalista.gr (εφεξής “kalista.gr”), δημιουργήθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΥΡΛΗΣ ΣΤ. και ΣΙΑ ΕΕ» και τον διακριτικό τίτλο «Kalista» (εφεξής η “Εταιρεία”). Αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας τόσο σύμφωνα με τον νόμο 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας» όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, όσο και σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Η Εταιρεία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών της Εταιρείας, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, επισύρει όσες ευθύνες και ποινές ορίζει ο νόμος.
Η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου kalista.gr με τους πιο κάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί στη συνέχεια σε χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και μόνο εφόσον συναινέσει ανεπιφύλακτα στην εφαρμογή τους.

Οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου www.kalista.gr και ιδίως οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας kalista.gr συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης από πλευράς του χρήστη οι οποίοι αποτελούν τη μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον χρήστη και την Εταιρεία, ισχύοντες σαν να έχουν υπογραφεί εγγράφως.

Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους πιο κάτω όρους χρήσης χωρίς ειδοποίηση των χρηστών, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνονται για κάθε αλλαγή τους.
Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας του kalista.gr σε επόμενο της τροποποίησης χρόνο, σημαίνει και την εκ νέου πλήρη αποδοχή εκ μέρους σας των νέων (τροποποιημένων) όρων χρήσης και την ανεπιφύλακτη δέσμευσή σας από αυτούς. Κάθε νέα χρήση τεκμαίρεται ως εκ νέου αποδοχή των όρων χρήσης και συναλλαγής του kalista.gr.

 

Β. ΌΡΟΙ

 

1. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή στην ιστοσελίδα προϋποθέτει τη χρήση των αληθών στοιχείων του χρήστη. Κατά την εγγραφή, ο χρήστης υποχρεούται να δηλώσει στοιχεία ονοματεπωνύμου, ταχυδρομικής διεύθυνσης, ηλεκτρονικής διεύθυνσης και τηλεφώνου επικοινωνίας.
Προς αποφυγή σύγχυσης, απαγορεύονται η επιλογή και/ή χρήση ονόματος (username) που θα μπορούσε να παραπέμπει ή να συνδέει κάποιον χρήστη με υπηρεσίες του kalista.gr ή με κάποιον διαχειριστή του kalista.gr (όπως administrator1, admin, webmaster κ.α.). Απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούνται ως ονόματα χρήστη, προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμα, αριθμοί τηλεφώνων κλπ, ανεξαρτήτως του εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή όχι.
Το kalista.gr διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κάτι από τα παραπάνω, να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό, οποτεδήποτε και χωρίς καμία προειδοποίηση προς τον χρήστη. Το kalista.gr θεωρεί ότι όσα πρόσωπα εγγράφονται στο kalista.gr και συναλλάσσονται με την Εταιρεία μέσω αυτού είναι ικανά προς δικαιοπραξία και ότι η υποβολή παραγγελίας συνιστά έγκυρη δήλωση βούλησης.

 

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του, ο χρήστης παραλαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής του στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του με τα στοιχεία και τον κωδικό ασφαλείας (password) που έχει δηλώσει.
Ο χρήστης παραμένει προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού του. Ο χρήστης οφείλει να φροντίζει τη διασφάλιση του κωδικού ασφαλείας και την τυπική έξοδό του από την ιστοσελίδα.
Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού των χρηστών ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφαλείας του, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα το kalista.gr. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον παρόντα συμβατικό όρο.

 

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρεία τηρεί Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των χρηστών του kalista.gr σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2742/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και έχει γνωστοποιήσει νομίμως την τήρηση του Αρχείου της στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όσα Δεδομένα των χρηστών καταχωρούνται στο Αρχείο του kalista.gr είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που δηλώνονται από τα ίδια τα Υποκείμενα κατά την εγγραφή τους.

Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των Δεδομένων είναι η αποθήκευσή τους σε εξυπηρετητή (server) και η χρήση τους για την αποστολή όσων από τα προϊόντα, τα Υποκείμενα παραγγέλνουν στις διευθύνσεις που δηλώνουν. Για τον σκοπό της αποθήκευσης και μόνο, τα Δεδομένα τηρούνται στην Ελλάδα. Η συναίνεση του χρήστη στους Όρους Χρήσης του kalista.gr παρέχει ταυτόχρονα και τη ρητή συγκατάθεση του Υποκειμένου για την επεξεργασία και διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του.

Οι χρήστες (Υποκείμενα των Δεδομένων) έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, διορθώσουν, τροποποιήσουν, ενημερώσουν τα Δεδομένα που έχουν δηλώσει, ακόμη και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους ανά πάσα στιγμή, απευθυνόμενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@kalista.gr. Στην ίδια διεύθυνση οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρησή τους σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουν δηλώσει, σύμφωνα με τον νόμο.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση και/ή κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών του kalista.gr σε κανέναν τρίτο φορέα. Το kalista.gr μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών του σε τρίτα νομικά και/ή φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

Έχει την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που το αφορούν.

Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το kalista.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα στοιχεία που οι χρήστες του kalista.gr καταθέτουν σε αυτό, μόνο στον βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς το kalista.gr ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών.

Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ακόμη η Εταιρεία, δεσμεύεται να μη χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση των χρηστών για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Δικαιούται, ωστόσο, να αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) σχετικά με τη λειτουργία ή τις υπηρεσίες του kalista.gr εκτός εάν οι χρήστες αντιτεθούν ρητώς σε αυτό, απευθυνόμενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@kalista.gr.

 

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Το kalista.gr, μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των χρηστών σε ορισμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον διακομιστή (browser) από ένα εξυπηρετητή δικτύου (web server) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των χρηστών. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημα των χρηστών και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies, καθιστούν την πλοήγηση των χρηστών στο διαδίκτυο, ευκολότερη αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις τους. Είναι δυνατό οι χρήστες να ρυθμίζουν τον διακομιστή (browser), κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να προειδοποιούνται για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του kalista.gr είτε να απαγορεύουν τη χρήση cookie. Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν επιθυμούν τη χρήση cookie για την αναγνώρισή τους, δε θα μπορούν να έχουν περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Το kalista.gr μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Η Εταιρεία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους ούτε εγγυάται για όσα προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρονται εκεί. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσης βλάβη τυχόν υποστεί ο χρήστης που τυχόν ακολουθήσει αυτούς τους συνδέσμους.

 

5. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο διαδικτυακός τόπος kalista.gr δημιουργήθηκε, ανήκει και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο 2121/1993 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η Εταιρεία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον σχεδιασμό, στον πηγαίο κώδικα, στη βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχόμενου του διαδικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου). Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, επισύρει όσες ευθύνες και ποινές ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή καθ’ οιονδήποτε τρόπο των κειμένων, φωτογραφιών και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του kalista.gr χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, η επεξεργασία, η εκμετάλλευση ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του kalista.gr.

Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στο kalista.gr αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας και των τρίτων οργανισμών, εταιρειών ή φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται ρητά και απόλυτα.

 

6. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο του kalista.gr παρέχεται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή τεκμαιρόμενη, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητά του για συγκεκριμένο σκοπό. Το kalista.gr δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του, θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης το kalista.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συνεργαζόμενος διαδικτυακός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Σε καμία περίπτωση το kalista.gr, η Εταιρεία, οι εταίροι, οι εκπρόσωποι και οι εργαζόμενοι σε αυτήν ή τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν, δε φέρουν ευθύνη απέναντι στους χρήστες για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί σε αυτούς από τη χρήση του kalista.gr.

 

7. ΒΛΑΒΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης του kalista.gr ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία και τους συνεργάτες της, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία, προκαλέσει από τη χρήση εκ μέρους του, των υπηρεσιών του kalista.gr με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους χρήσης.

 

8. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του kalista.gr καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους χρήσης, οι χρήστες, αποδέχονται και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών για την ερμηνεία ή επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας ή διαφοράς ήθελε προκύψει από την επίσκεψη του kalista.gr.

Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, καταστεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν, αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών των υπηρεσιών του kalista.gr και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί μέρος της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει γίνει σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως στο διαδίκτυο και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

ΕΑΝ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ kalista.gr.

 

ΌΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Οι παρόντες όροι συναλλαγής, καλύπτουν κάθε συναλλαγή (πώληση προϊόντων και αποστολή τους) μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας με την επωνυμία ΤΟΥΡΛΗΣ ΣΤ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ και τον διακριτικό τίτλο “kalista” [εφεξής η “Εταιρεία”] μέσω του διαδικτυακού τόπου (site) www.kalista.gr [εφεξής “kalista.gr”]. Η αποδοχή τους επέχει θέση υπογραφής γραπτής συμφωνίας.

Το kalista.gr θεωρεί ότι τα πρόσωπα που συναλλάσσονται με το site είναι ικανά προς δικαιοπραξία και η υποβολή παραγγελίας είναι έγκυρη δήλωση βούλησης. Κάθε αποστολή ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας σημαίνει την αποδοχή, εκ μέρους των χρηστών, των παρόντων όρων.

Για την ολοκλήρωση παραγγελίας, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και αποστολή της ειδικής φόρμας παραγγελίας του διαδικτυακού τόπου kalista.gr. Η παραγγελία των χρηστών, θεωρείται έγκυρη, όταν παραλάβουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που χρησιμοποίησαν για την πραγματοποίησή της, τη σχετική ειδοποίηση από το kalista.gr, ότι παρελήφθη η παραγγελία τους. Στο σχετικό επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα, περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες της παραγγελίας. Αν διαπιστωθεί οποιοδήποτε λάθος, ο χρήστης θα πρέπει άμεσα να ειδοποιήσει την Εταιρεία, περί αυτού. Σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγγελίας, μπορεί ο χρήστης να την ακυρώσει, ειδοποιώντας την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@kalista.gr ή στο τηλέφωνο 2104971113 από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι συναλλαγές με το ηλεκτρονικό κατάστημα του kalista.gr, πραγματοποιούνται μέσω κρυπτογραφημένων επικοινωνιών (SSL).

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα kalista.gr δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να πληρώσει και μέσω αντικαταβολής με μηδενική επιβάρυνση. Οι αποστολές γίνονται μέσω της Γενικής Ταχυδρομική, η χρέωση της αποστολής είναι 3,00€ για όλη την Ελλάδα εάν η αξία της αγοράς δεν υπερβαίνει τα 50€. Για αποστολές αγορών αξίας άνω των 50€ η χρέωση είναι μηδενική.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τα προϊόντα που παραγγέλνει ο χρήστης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος kalista.gr, αποστέλλονται σε αυτόν μέσω του συστήματος ταχυμεταφορών της Courier Center & TAS courier.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Ο χρήστης, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρίσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής (άρθρο 4 του νόμου 2251/1994). Προϋπόθεση για την επιστροφή του προϊόντος σε αυτήν την περίπτωση είναι να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία άθικτη, να μην έχει επέλθει καμία φθορά σε αυτό, να μην έχει γίνει αποσφράγισή του και να υπάρχει διαθέσιμη η απόδειξη πώλησής του. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, είναι συνετό να ελέγχουν τα προϊόντα κατά την άφιξή τους και παράδοσή τους σε αυτούς, για τυχόν εμφανή ελαττώματα των ίδιων των προϊόντων ή της συσκευασίας τους. Σε περίπτωση που οι χρήστες επιλέξουν να τους αποσταλεί νέο προϊόν προς αντικατάσταση, θα λάβουν άμεσα μήνυμα με την επιβεβαίωση της νέας παραγγελίας τους. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να αγοράσει κάποιο άλλο προϊόν, δε γίνεται επιστροφή των χρημάτων, αλλά το ποσό της αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος, πιστώνεται στον λογαριασμό του πελάτη. Το συγκεκριμένο πιστωτικό υπόλοιπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε νέα παραγγελία επιθυμεί ο πελάτης. Ο πελάτης θα λάβει με e-mail ένα κουπόνι για να το χρησιμοποιήσει στην επόμενη αγορά του ώστε να του αφαιρεθεί το ποσό αυτό από την παραγγελία.

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εταιρεία δεν εγγυάται προϊόντα που δεν κατασκευάζει η ίδια και γενικότερα προϊόντα των οποίων είναι μόνο μεταπωλητής. Για τα προϊόντα αυτά, οι πελάτες, παραλαμβάνουν εγγυήσεις απευθείας από τους προμηθευτές/κατασκευαστές τους ενώ η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την καταλληλότητά τους. Η Εταιρεία δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση καταλληλότητας για τα προϊόντα που προσφέρει για ορισμένο σκοπό. Η ευθύνη για το προϊόν που επιλέγεται για ορισμένο σκοπό βαρύνει εξολοκλήρου τον πελάτη.

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ως τόπος κατάρτισης της σύμβασης, θεωρείται ο Κορυδαλλός Αττικής όπου και βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο καταναλωτής (χρήστης), λαμβάνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του, αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας. Τα προϊόντα παραδίδονται στην υπηρεσία Ταχυμεταφορές της Courier Cemter & TAS courier εντός μίας (1) έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την πραγματοποίηση της παραγγελίας. Τυχόν διορθώσεις στην παραγγελία μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός τριών (3) ωρών από την υποβολή αυτής.

Εάν τα προϊόντα που έχει παραγγείλει ο χρήστης δεν παραδοθούν από υπαιτιότητα της Εταιρείας, εντός τριάντα (30) ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας, ο χρήστης, δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

 

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Καθώς οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, δεσμευτική τιμή είναι εκείνη με την οποία πραγματοποίησε την παραγγελία ο αγοραστής. Η συγκεκριμένη τιμή ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στην ιστοσελίδα kalista.gr. Μεταγενέστερη ανατιμολόγηση δεν καταλαμβάνει εκκρεμείς παραγγελίες. Σε περίπτωση έγκυρης διόρθωσης της παραγγελίας από πλευράς του χρήστη, δεσμευτική τιμή είναι εκείνη που ισχύει κατά τον χρόνο διόρθωσης και όχι της αρχικής υποβολής της παραγγελίας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Για τα δικαιώματα παραγγελίας και υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της νομοθεσίας περί καταναλωτή. Σε περίπτωση καταγγελίας και/ή υπαναχώρησης από την πώληση, θα πρέπει ο χρήστης να ενημερώσει εγγράφως την ηλεκτρονική διεύθυνση sales@kalista.gr και τηλεφωνικά στο 2104971113 από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00.

 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

Η Εταιρεία, δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης), που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή των συνεργατών της ή οφείλονται σε ανώτερη βία και θα δικαιούται παράτασης του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τέτοιες περιπτώσεις είναι: απεργίες, πλημμύρες, θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες ή κάθε κατάσταση η οποία δεν εξαρτάται από την Εταιρεία, όπως προβλήματα και καθυστερήσεις των ίδιων των προμηθευτών στις παραδόσεις των προϊόντων τους.

 

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών. Ειδικώς για διάφορες καθ’ ύλη υπαγόμενες (λόγω ποσού) στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, αποκλειστική αρμοδιότητα, θα έχει το Ειρηνοδικείο Νίκαιας.